Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden webshop Tuinontwerp Olivier Foubert (TOF)

Toepassing

 1. De bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die in de webshop van TOF worden aangeboden of daaruit voortvloeien, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een specifieke en schriftelijke overeenkomst. Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van TOF, het plaatsen van bestellingen en/of het afsluiten van een overeenkomst met TOF erkent de klant en/of de gebruiker dat hij een exemplaar van deze voorwaarden heeft ontvangen dan wel voorafgaandelijk kennis van heeft genomen, dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt hij op onherroepelijke wijze de toepassing ervan.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze bijzondere voorwaarden aan de consument langs elektronische weg beschikbaar gesteld.

Identiteit

 1. Tuinontwerp Olivier Foubert (TOF)
  • BTW BE 0676 730 002
  • Stijfselrui 48 bus 509, 2000 Antwerpen
  • +32 474 54 88 11
  • Olivier@toftuinen.be
  • toftuinen.be

Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als TOF gebruik maakt van foto’s, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden TOF niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Webshopprijzen zijn 1 maand geldig, zijn louter indicatief en excl. BTW en andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. TOF sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht, maar alleen als TOF dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Bestellingen

 1. Elke bestelling van een product wordt bij TOF geregistreerd bij ontvangst van het ingevuld gegevensformulier op de webshop. Elke annulering van een bestelling is niet-terugbetaalbaar.
 2. Aangezien de aangeboden producten in de webshop tijdsgebonden zijn heeft een klant bij online aankopen geen recht op veertien dagen bedenktijd (herroepingsrecht).
 3. Voor een bestelling van planten zijn onze bijzondere voorwaarden plantleveringen Tuinontwerp Olivier Foubert (TOF) van toepassing.

Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft TOF passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal TOF daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 2. TOF zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van TOF waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Betalingen

 1. Betalingen geschieden online in de daarvoor voorziene veilige webomgeving.
 2. Het volledige bedrag van het product wordt bij de aankoop ervan betaald.

Eerbiediging van intellectuele eigendom.

 1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst blijft alle software, ieder concept, creatie, voorontwerp en ontwerp, tekening, plan, lay-out, illustratie, tekst, bestekken, meetstaten, prijsopgave, slogan of logo door TOF gecreëerd eigendom van Olivier Foubert. De klant krijgt hierop – na integrale betaling – slechts de gebruiksrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOF mag de klant er geen ander gebruik van maken noch er enige bekendheid aan geven.
 2. Een schade-eis zal onmiddellijk worden ingediend bij schending door de klant van:
  1. Het reproductie- of verspreidingsrecht of
  2. Het recht op vaderschap of
  3. Het recht op eerbiediging van het werk
 3. Schending door of mits medewerking van de klant van de intellectuele eigendomsrechten van TOF zal aanleiding geven tot betaling door de klant van een forfaitaire schadevergoeding van 25% op de waarde van de overeenkomst, met een minimum van 1.000,00 euro, onverminderd het recht van TOF tot invordering van de werkelijk geleden schade indien deze hoger is dan de forfaitaire vergoeding.
 4. De klant geeft uitdrukkelijk de toestemming aan TOF zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de aanlegwerken foto’s te nemen en te gebruiken zowel voor privédoeleinden als voor commerciële doeleinden.

Klachten en aansprakelijkheid.

 1. Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij ontstentenis van schriftelijke aangetekende en precieze klacht binnen de 7 weekdagen na ontvangst ervan; anders is de klacht niet geldig en niet aanvaardbaar.
 2. Vanaf betaling van een factuur of voorschot kan TOF niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor gebreken.
 3. TOF kan, behoudens in het geval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan TOF of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekte diensten. De aansprakelijkheid van TOF is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door TOF werd aangerekend voor het deel van de prestaties waarop de beweerde aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. TOF kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor problemen, voor, tijdens en na de uitvoering van beplantingswerken die voortvloeien uit de aankoop van een product of dienst op de webshop.
 5. In geval van betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de Rechtbanken te Antwerpen uitsluitend bevoegd.